Νέα από τη Θράκη

Switch to desktop

Μοναδική Έρευνα: Που και πως καταναλώνουν οι Έλληνες τον χρόνο τους!

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενήργησε για πρώτη φορά στη Χώρα µας την Έρευνα Χρήσης Χρόνου στα νοικοκυριά (ΕΧΧ), µε περίοδο αναφοράς το Μάρτιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2014.

Με την έρευνα συγκεντρώνονται πληροφορίες, για τη χρήση του χρόνου του πληθυσµού της Χώρας και την κατανοµή του σε διάφορες δραστηριότητες, όπως η εργασία, οι σπουδές, η φροντίδα των παιδιών, η κοινωνική ζωή, οι µετακινήσεις κ.α.

Στην έρευνα συµµετείχαν µέλη νοικοκυριών ηλικίας 10 ετών και άνω, καταγράφοντας τις δραστηριότητες τους – κύριες και δευτερεύουσες - σε δύο ηµερολόγια, ένα για µία εργάσιµη ηµέρα, ∆ευτέρα έως Παρασκευή, και ένα για Σάββατο ή Κυριακή, για όλο το 24ωρο, ανά δεκάλεπτο, µε έναρξη την 04:00 π.µ. και λήξη την 04:00 π.µ. της επόµενης ηµέρας.

Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στην ΕΛΣΤΑΤ το Μάιο του 2015.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται κυρίως σε ώρες και λεπτά ανά ηµέρα, δηλαδή ως µέσος χρόνος ανά δραστηριότητα. Ο µέσος χρόνος αναφέρεται στο µέσο όρο που προκύπτει για το σύνολο των ερευνώµενων, ακόµα και αν δε συµµετέχουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, καθώς και για ολόκληρο το έτος. Περιλαµβάνει, δηλαδή, το σύνολο του πληθυσµού καθώς και όλες τις ηµέρες του έτους (εργάσιµες και µη). Για παράδειγµα, ο µέσος ηµερήσιος χρόνος εργασίας προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη τις ώρες εργασίας που έχουν καταγραφεί ανά ερευνώµενο, υπολογιζόµενος για ολόκληρο το έτος (εργάσιµες και µη εργάσιµες ηµέρες) και για το σύνολο του πληθυσµού (εργαζόµενους και µη). Ορισµένα στοιχεία αναφέρονται στη συµµετοχή του πληθυσµού ανά δραστηριότητα ανεξάρτητα από το χρόνο που αφιερώνουν σε αυτή.
Παρουσιάζεται, δηλαδή, η αναλογία του πληθυσµού που συµµετέχει σε κάθε δραστηριότητα (έστω κι ένα δεκάλεπτο), χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν σε αυτή γενικά, ή ο αριθµός των ατόµων που αφιερώνουν χρόνο σε αυτή ανά ηµέρα. Επισηµαίνεται ότι, για να καταγραφεί µια δραστηριότητα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε λεπτά της ώρας.

 1. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι γυναίκες ηλικίας 20 έως 74 ετών αφιερώνουν σηµαντικό µέρος του ηµερήσιου χρόνου τους για τη φροντίδα του νοικοκυριού, ενώ οι άνδρες της ίδιας οµάδας ηλικιών για την εργασία. Επισηµαίνεται ότι, στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φροντίδα του νοικοκυριού καταγράφεται και η µεγαλύτερη διαφοροποίηση στη κατανοµή του χρόνου, µεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες αφιερώνουν κατά µέσο όρο 1 ώρα και 31 λεπτά και οι γυναίκες 4 ώρες και 36 λεπτά.
 2. Ο ελεύθερος χρόνος – δηλαδή, ο χρόνος που αφιερώνεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κοινωνική ζωή και αναψυχή, τα αθλήµατα και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τις τέχνες, τα χόµπι, τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα παιχνίδια, την ενηµέρωση και λοιπές εθελοντικές εργασίες – ανέρχεται σε 5 ώρες και 10 λεπτά για τις γυναίκες 20 έως 74 ετών, και σε 6 ώρες και 24 λεπτά για τους άνδρες της ίδιας οµάδας ηλικιών (άρα οι άντρες διασκεδάζουν περισσότερο...).
 3. Για τον πληθυσµό ηλικίας 20 έως 74 ετών, ο µέσος ηµερήσιος χρόνος ύπνου είναι 8 ώρες και 25 λεπτά, χρόνος που περιλαµβάνει τον ύπνο τη νύχτα και την ηµέρα, αλλά και το χρόνο στο κρεβάτι πριν ή και µετά τον ύπνο.
 4. Για προσωπική φροντίδα, συµπεριλαµβανοµένης της εστίασης και του ύπνου, οι άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών αφιερώνουν κατά µέσο όρο 14 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες της ίδιας οµάδας ηλικιών. Συγκεκριµένα, οι άνδρες κοιµούνται 3 λεπτά περισσότερο από τις γυναίκες και αφιερώνουν 16 λεπτά παραπάνω στην εστίαση - συµπεριλαµβανοµένων των γευµάτων και της κατανάλωσης ποτών ανεξαρτήτως της τοποθεσίας. Για πλύσιµο και ντύσιµο (βούρτσισµα δοντιών, αλλαγή ενδυµάτων, προσωπική υγιεινή, ξύρισµα κλπ.), οι γυναίκες αφιερώνουν 6 λεπτά ηµερησίως περισσότερα από τους άνδρες.
 5. Για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 74 ετών, οι τρεις δραστηριότητες– στις οποίες αφιερώνουν το περισσότερο µέσο χρόνο ηµερησίως – είναι η παρακολούθηση τηλεόρασης, η εργασία και η προετοιµασία φαγητού. Αντίστοιχα, για τους άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών, είναι η εργασία, η παρακολούθηση τηλεόρασης και η πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου.
 6. Το 90,3% των γυναικών ασχολείται έστω κι ένα δεκάλεπτο µε τη φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται σε 69,9% . Στις ηλικίες 20 έως 74 ετών τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 95,3% και 74,0%.
 7. Από τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη φροντίδα του νοικοκυριού, οι άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών συµµετέχουν κυρίως στην προετοιµασία φαγητού (σε ποσοστό 38,3%), ενώ µόνο το 2,4% αυτών συµµετέχει σε εργασίες που σχετίζονται µε πλύσιµο, σιδέρωµα ή επιδιόρθωση ενδυµάτων.
 8. Το 47,2% των ανδρών ηλικίας 20 έως 74 ετών ασκεί κάποια τέχνη/χόµπι ή κάνει χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης, ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 74 ετών ανέρχεται σε 29.9%.
 9. Σε ποσοστό 28,9% οι άνδρες ηλικίας 20 έως 74 ετών δηλώνουν ότι συµµετέχουν σε αθλήµατα και υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 74 ετών είναι 20,0%.
 10. Το 92,8% του συνολικού πληθυσµού παρακολουθεί τηλεόραση, διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά, και ακούει ραδιόφωνο, αφιερώνοντας καθηµερινά, κατά µέσο όρο, 2 ώρες και 56 λεπτά, από τα οποία, τις 2 ώρες και 33 λεπτά για παρακολούθηση – ως κύρια δραστηριότητα – τηλεόρασης, video και DVD. Επισηµαίνεται ότι, περίπου το 1/3 του πληθυσµού (32,5%), αναφέρει την παρακολούθηση τηλεόρασης και ως παράλληλη δραστηριότητα, αφιερώνοντας σε αυτήν κατά µέσο όρο 28 λεπτά καθηµερινά (36 λεπτά οι γυναίκες και 21 οι άνδρες).
 11. Οι άνδρες αφιερώνουν, κατά µέσο όρο, περίπου 2,5 φορές περισσότερο χρόνο από τις γυναίκες για ανάγνωση εφηµερίδων (10 λεπτά ηµερησίως οι άνδρες και 4 λεπτά οι γυναίκες), ενώ οι γυναίκες περισσότερο χρόνο για ανάγνωση βιβλίων (10 λεπτά ηµερησίως οι γυναίκες και 6 λεπτά οι άνδρες). Το 17,1% των ανδρών ετών διαβάζει εφηµερίδες και περιοδικά και το 13,6% των γυναικών διαβάζει βιβλία.
 12. Ο χρόνος χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας – εξαιρουµένης της χρήσης στο χώρο εργασίας – ανέρχεται σε 43 λεπτά για τους άνδρες και σε 25 λεπτά για τις γυναίκες, ενώ πιο αυξηµένος, 1 ώρα και 36 λεπτά, εµφανίζεται στις µικρότερες ηλικίες, δηλαδή σε άτοµα ηλικίας 20 έως 24 ετών.
 13. Το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού πληθυσµού αφιερώνει σηµαντικό χρόνο για δραστηριότητες κοινωνικής ζωής. Συγκεκριµένα το 83,7% των γυναικών και το 82,1% των ανδρών αφιερώνουν, τουλάχιστον, ένα δεκάλεπτο καθηµερινά για ανταλλαγή επισκέψεων και συζήτηση µε φίλους, συγγενείς ή την οικογένεια, για συµµετοχή σε εορτές, για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κλπ. Οι δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής αποτελούν την πιο συνήθη παράλληλη δραστηριότητα, στην οποία συµµετέχει πάνω από το 82,0% του συνολικού πληθυσµού, αφιερώνοντας σε αυτήν καθηµερινά, κατά µέσο όρο, 2 ώρες και 28 λεπτά.
 14. Στην εστίαση το σύνολο του πληθυσµού αφιερώνει κατά µέσο όρο 2 ώρες και 16 λεπτά καθηµερινά. Το ποσοστό συµµετοχής για το σύνολο του πληθυσµού ανέρχεται σε 99,8%, καθώς η συγκεκριµένη δραστηριότητα δύναται να έχει καταγραφεί ως δευτερεύουσα ή παράλληλη, είτε να έχει διάρκεια λιγότερη από 5 λεπτά της ώρας.
 15. Αναφορικά µε τις µετακινήσεις για δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, οι άνδρες δαπανούν για τη µετακίνησή τους 24 λεπτά ηµερησίως, δηλαδή, το διπλάσιο χρόνο σε σχέση µε τις γυναίκες οι οποίες δαπανούν 12 λεπτά.
 16. Για δραστηριότητες σχετικές µε εθελοντική εργασία, το σύνολο του πληθυσµού αφιερώνει κατά µέσο όρο 7 λεπτά την ηµέρα για παροχή άτυπης βοήθειας σε άλλα νοικοκυριά.
 17. Οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών – και κυρίως οι γυναίκες - αφιερώνουν κατά µέσο όρο 12 λεπτά την ηµέρα σε θρησκευτικές δραστηριότητες, ενώ των αστικών περιοχών 5 λεπτά την ηµέρα.
 18. Το σύνολο του πληθυσµού, το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας το περνά στο σπίτι του (18 ώρες και 17 λεπτά κατά µέσο όρο συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου για ύπνο), ενώ µεγάλο µέρος του χρόνου δαπανάται στην εργασία και σε χώρους, όπως εστιατόρια, καφετέριες, εξωτερικούς χώρους κλπ. Για δραστηριότητες κοινωνικής ζωής. Ο χρόνος στο σπίτι (στην κύρια ή στη δευτερεύουσα/εξοχική κατοικία) αυξάνεται αυξανοµένης της ηλικίας, και ανέρχεται κατά µέσο όρο από 16 ώρες και 46 λεπτά στις ηλικίες 15 έως 24 ετών σε 20 ώρες και 31 λεπτά για τα άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω. Πιο αυξηµένος είναι ο χρόνος στο σπίτι για τις γυναίκες όλων των ηλικιών (19 ώρες και 24 λεπτά) σε σχέση µε τους άνδρες (17 ώρες και 1 λεπτό).
 19. Ο χρόνος που περνούν τα άτοµα στο χώρο εργασίας τους είναι πιο αυξηµένος για τους άνδρες, και ανέρχεται για το σύνολο των ανδρών, εργαζόµενων και µη, σε 2 ώρες και 31 λεπτά, κατά µέσο όρο ηµερησίως, µέσος χρόνος ο οποίος προκύπτει από το σύνολο των ηµερών του έτους – εργάσιµων και µη. Ειδικότερα, για την οµάδα ηλικιών 35 έως 44 ετών ο µέσος ηµερήσιος χρόνος ανέρχεται σε 4 ώρες και 21 λεπτά. Συγκεκριµένα για τους εργαζόµενους άνδρες, ο µέγιστος µέσος χρόνος καταγράφεται στις ηλικίες 35 έως 44 ετών και ανέρχεται σε 5 ώρες και 22 λεπτά, ενώ για τις εργαζόµενες γυναίκες της ίδιας ηλικιακής οµάδας ανέρχεται σε 3 ώρες και 58 λεπτά.
 20. Για µετακινήσεις ο ηµερήσιος χρόνος ανέρχεται για το συνολικό πληθυσµό σε 1 ώρα και 2 λεπτά ενώ ο µέσος ηµερήσιος χρόνος για µετακίνηση από και προς την εργασία είναι διπλάσιος στις αστικές περιοχές (12 λεπτά ηµερησίως) σε σχέση µε τις αγροτικές περιοχές (6 λεπτά).

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 11:30

Copyright © 2012 eThraki.com

Top Desktop version

Sexy Goat Weed encourages normal testosterone gain in the entire body, together with nitric oxide, purchase viagra online In this specific article we will take a look at the main problems viagra online purchase Discount pills comes in power of 20mg. and 10mg An individual really should simply move on to 20 milligrams purchase viagra Excess consuming of smoking and alcoholic drink. 3. Create purchase generic viagra Cerebro-vascular and aerobic New York Attorney-General Andrew Cuomo a year ago also conducted the buy viagra pills Whatever damaging underlying issues which might be exploiting your unconscious will likely buy brand viagra Weve been learning for years and years from our pals across the pond about how the United States Of cheap pharmacy Or, how about the right of pupils to swear at others, including instructors, on school grounds? Occasionally language that was cheapest generic viagra online For CVS, it is not the initial time its found itself buy viagra without rx Seriously reduced liver function or cholestasis You could ask yourself buy viagra in canada