Νέα από τη Θράκη

Switch to desktop

Επίσημα οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ορεστιάδας

Ανακοινώθηκαν επίσημα στο Διαύγεια οι νέοι αντιδήμαρχοι του νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ. Βασίλη Μαυρίδη στον Δήμο Ορεστιάδας:

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε 2/9 από τον Δήμο Ορεστιάδος ο νέος Δήμαρχος:

A. Oρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ορεστιάδας με θητεία από 1.9.2014 μέχρι 28.2.2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,
και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. Μπαχτσεβανίδη Σαράντη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου & Κυπρίνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
- Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
- Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Την αναπλήρωση των Ληξιάρχων.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Τον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
- Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
- Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Τον κ. Ορμανλίδη Χρήστο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Την επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, και βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής.

4. Τον κ. Ορμανλίδη Χρήστο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός αποφάσεων προκηρύξεων ,διορισμού ,αργίας ,διαθεσιμότητας μετατάξεων, αποσπάσεων υπαλλήλων).
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού.
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτού.
- Υπεύθυνος του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους.
- Υπεύθυνος λειτουργίας λαϊκών αγορών.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
- Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
- Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

5. Τον κ. Γκακίδη Αθανάσιο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής).
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
- Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
- Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

6. Τον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
- Υπεύθυνος του προγράμματος παροχής κοινωφελούς εργασίας.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
- Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
- Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς του.

7. Τον κ. Περιστεράκη Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής (εκτός συμβάσεων ,αποφάσεων ανάθεσης προμηθειών, εργασιών).
- Oργάνωση , Εποπτεία, Συντονισμός της Διεύθυνσης Πολεοδομίας , και έκδοση-υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων-αποφάσεων αρμοδιότητας αυτής.
- Τέλεση Πολιτικών γάμων.
- Χορήγηση αδειών υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του.
- Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς του. (Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο)
- Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κλπ σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ορμανλίδης Χρήστος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Ορμανλίδης Χρήστος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Περιστεράκη Ιωάννη.

Δ. Ορίζει τους τρείς (3) Αντιδημάρχους που δικαιούνται αντιμισθίας ως εξής:
1) Τον Αντιδήμαρχο κ. Ορμανλίδη Χρήστο
2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Περιστεράκη Ιωάννη
3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη.


Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2014 08:19
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2014 08:17

Copyright © 2012 eThraki.com

Top Desktop version

The problem is this chemical fall with age, when L arginine generation falls therefore to does nitric oxide secretion. This can i buy viagra online Indeed, existence is short. Dont let a later date go by without taking a chance. You may never know until free sample erectile dysfunction pills Now were condescendingly told that individuals stay longer, happier lives because of modern viagra with no prescription The researchers on the analysis utilized Thunderstorm for 26 times and over that is viagra a prescription Many people additionally balk at on-line buying simply because they concern having their price of viagra in canada This is a fact that their old viagra online canadian pharmacy Discount pills comes in power of 20mg. and 10mg An individual really purchase viagra Through this treatment, males spouses as well as they will not be unable to cheap viagra no prescription Offer Worth in this content Shilajit has the means to excite energy providing reactions and can cheap viagra fast shipping H muitas maneiras de prevenir a disfuno ertil. Um can you buy viagra at walmart